Skatteärendet

Inkomst av näring eller kapital

Skatteverket har från första uttalandet om handel med bitcoin, 2013, till början av 2018 konsekvent talat om inkomst av kapital. Det finns dokumenterat i skrift via hemsida, e-post, media, beslut i högsta förvaltningsdomstolen, beslut i skatterättsnämnden samt i inslag från radio, TV och inspelade telefonsamtal. Men i tre överklagade beslut, varav ett är mitt eget, har man valt att göra en helt annan bedömning, tvärtemot vad man alltid sagt. Skatteverket vill pröva om det går att få privat handel av bitcoin att istället räknas som utåtriktad växlingsverksamhet vilket i så fall innebär beskattning som inkomst av näring istället för kapital. Konsekvenserna om detta går igenom är betydligt större än att skattesatsen fördubblas. Bokföringsbrott, näringspenningtvätt, skattebrott och eventuella viten från finansinspektionen är några av de potentiella konsekvenser som tusentals svenskar som köpt eller sålt bitcoin i så fall riskerar.

Underlag för kontanta köp

Skatteverket har, trots att det rör sig om skönstaxering, valt att förkasta de underlag som jag har skickat in för att styrka kontanta inköp av bitcoin. Det innebär att för alla dessa bitcoin, som jag köpt för kontanta medel, sätts anskaffningsvärdet istället till 0. När dessa bitcoin senare säljs beskattas man på hela försäljningsbeloppet trots att drygt 90% av försäljningsbeloppet egentligen inte var vinst. Det som jag bland annat lämnat in är kontoutdrag för samtliga uttag från både bankomat och bankkontor. Även kontoutdrag för efterföljande insättning av bitcoin har skickats in till Skatteverket. Problemet är att det är omvänd bevisbörda och Skatteverket har inte klargjort vad som skulle anses vara tillräckliga underlag. Omvänd bevisbörda gör också att Skatteverket själva inte behöver ge någon förklaring på varifrån de tror att jag har fått gratis bitcoin eller var kontanterna skulle ha tagit vägen.

"Vi ska inte gå här och säga att vi är hundraprocentigt säkra..."
Henrik Kisterud
Kontrollsamordnare på Skatteverket
"Skatteverkets förslag till beslut innebär 403% skatt. Det borde inte vara lagligt."
Linus Dunkers
Entreprenör

Vad kan den slutgiltiga skatten bli?

Bitcoin trading genererade en vinst på totalt 2 522 629,90 SEK under perioden 2014-2016, alltså ett snitt på 70 tusen i månaden före skatt. Vinsten investerades främst i bolaget Dunkers IT AB. Baserat på en sådan vinst så kan man förvänta sig en beskattning på drygt 750 tusen. Det var dock inte vad Skatteverket kom fram till i sitt förslag till beslut. I sammanställningen nedan ser du vad de föreslog, vad som redan har betalats och vad den faktiska skatten borde ligga på.

 • Inkomst av kapital (30%) 756 789 SEK

  30% på den faktiska vinsten efter att ha sammanställt alla kontoutdrag
  Det belopp som är korrekt och som det finns sammanställda underlag för

 • Redan betalt (166%) 4 181 549 SEK

  Inkomst av kapital men ej godkända kontanta inköp
  Betalades in januari 2019 (4 027 069 skatt + 154 480 ränta)

 • Skatteverkets förslag till beslut (403%) 10 159 518 SEK

  Inkomst av näring, ej godkända kontanta inköp och skattetillägg
  Det belopp som förvaltningsrätten beviljade betalningssäkring på

Skatteverket behöver prejudikat

Ett prejudikat är en dom som är vägledande för efterföljande fall. Varje gång man stöter på en ny företeelse behövs en eller flera prejudicerande domar där en domstol fattar beslut om hur denna företeelse ska hanteras enligt svensk lag.

Det är för mig uppenbart att mitt skatteärende hanterats på ett sätt som ger så goda förutsättningar som möjligt för prejudicerande domar som tidigare saknats. Det handlar om att man till en början ansökt om betalningssäkring fastän det inte funnits några faktiska skäl för att begära det.

I förslag till beslut har Skatteverket valt att beskatta privat handel med bitcoin som näring genom att kalla det för utåtriktad växlingsverksamhet, något som går helt emot deras egna tidigare skrivelser och beslut. De har även valt att inte godkänna underlag för kontanta inköp av bitcoin och slutligen har de begärt skattetillägg för både 2015 och 2016.

Skatteverket valde även att ge avslag på begäran om anstånd och vägrar att ge ut e-postlogg eller e-post från den ansvariga handläggaren.

Kort sagt har Skatteverket sett till att varje beslut som de fattat har överklagats och därmed blir prövat i domstol och resulterar i en prejudicerande dom, ett prejudikat.

Det finns bara ett stort problem som jag ser det: Att privatpersoner riskerar att få sina liv förstörda och får bekosta dyra rättsliga processer utan rätt till rimlig ersättning. Det måste finnas bättre sätt att få en sak prövad i domstol än att riskera oskyldiga människors liv.

Citaten nedan påvisar att det är just prejudikat man är ute efter:

Det har alltid varit kapitalvinst

Som jag tidigare nämnt har Skatteverket ända fram till 2018 varit av åsikten att privat handel med bitcoin ska beskattas i inkomstslaget kapital. I alla sammanhang där Skatteverket uttalat sig har det varit samma besked.

Man får inte bitcoin gratis

Skatteverket anser att det är mer troligt att jag fått bitcoin gratis på något sätt och att jag spenderat miljonbelopp av kontanter på något helt annat. Till saken hör att jag i slutet av 2016 tvingades ta blancolån och förhandla mig till delbetalningar då mitt bolag var nära konkurs. Skatteverket anser att jag då satt med miljonbelopp i kontanter. Omvänd bevisbörda är vad Skatteverket använt som ursäkt för att inte ens behöva besvära sig med att kommentera varken var jag skulle fått bitcoin från gratis eller var kontanterna skulle ha tagit vägen.

Vad hände sen?

Det är mycket som hänt sedan denna sida skapades, boken skrevs och media rapporterade om fallet. Det största är att Dunkers IT AB tvingades begära konkurs efter att Skatteverket vägrat hantera juni, juli och augusti energiskatt.

Det handlar om ungefär en miljon kronor som bolaget hade rätt till men som inte betalades ut. Därför kunde bolaget inte betala alla sina fakturor vid månadsskiftet augusti till september. Jag försökte få till en inkråmsaffär som skulle räddat bolaget men Kronofogden stoppade denna affär, vilket de kunde på grund av betalningssäkringen i aktierna.

Enda vägen fram var att försätta bolaget i konkurs, vilket gjordes den 4e september 2019. Som om det inte vore nog med att Skatteverkets avdelning för energiskatt orsakat konkursen så påstod de nu att augusti månads energiskatt inte skulle betalas ut för att bolaget begärts i konkurs, en konkurs orsakad av dem… Även juni och juli månads energiskatt fick jag kämpa för i flera månader.

När det tillslut betalades ut då de inte kunde förneka att bolaget hade rätt till denna ersättning så såg de till att det skedde precis samtidigt som de fattade beslut om momsen så att beloppet på en gång frystes på Skattekontot. Precis som de gjorde året innan.

Moms-ärendet är nu ett nytt prejudikatfall där man vill pröva frågan om moms kopplat till uthyrning av beräkningskraft. Precis som i ärendet kring trading så går Skatteverket fram med ett beslut som är helt absurt för att tvinga fram en överklagan. Denna gång 14 miljoner kronor som de vill ha in omgående från ett bolag som redan har gått i konkurs. De kommer med största sannolikhet begära att jag privat blir betalansvarig för denna skuld någon gång 2020.

Skatteverket har också fattat beslut om 2017 års trading och inte helt oväntat beslutat precis som 2014-2016 att det ska vara näring och har helt felaktiga beräkningar på vad min vinst skulle vara. De vill ha in ytterligare 4 miljoner till följd av detta. Så totalt är beloppet uppe i 10+4+14=28 miljoner kronor.

28 miljoner kronor i skuld till Skatteverket och ungefär 2 miljoner till banker och kreditinstitut innebär att totalt 30 miljoner saknas. 2020 kommer bli året jag går i personlig konkurs, det är nu ofrånkomligt. Allt detta för att Skatteverket ska få fram vägledande domar och prejudikat att luta sig mot i kommande ärenden.